ទំព័រ_បដា

ជួរធំទូលាយនៃកម្មវិធី: កិន, ប៉ូលា, កាត់, ការដកច្រែះនៃផលិតផលដែក;សមា្ភារៈធ្មេញ (សិប្បនិមិត្ត) កិន, ប៉ូលា ។ល។វាប្រឈមមុខនឹងការព្យាបាលលើផ្ទៃជាចម្បងនៃគ្រឿងបន្លាស់ទូរស័ព្ទ គ្រឿងកុំព្យូទ័រ គ្រឿងបន្លាស់រថយន្ត គ្រឿងបន្លាស់ទូទៅ និងឧស្សាហកម្មធ្មេញ។